ประกาศราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ