ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน