ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง