ประกาศราจกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ขยายอายุ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ไปอีก 3 ปี

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2565 ลงประกาศราจกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2565