ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นิติกร

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1  กำหนดสอบวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น.  ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.

1.2 สถานที่สอบ ณ ชั้น 4 ห้องประชุม บจธ. อาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขานางเลิ้ง)

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.labai.or.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์