ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 09.00 – 10.00 น.

1.2 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ห้องประชุม ชั้น 6

1.3 สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

1.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

3. ผู้เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560
ทาง http://www.labai.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน