ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัย

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1.ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน และตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     1.1 ขอให้ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน จัดทำวิสัยทัศน์ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินและส่งเสริมศักยภาพชุมชน จำนวน 1 หน้ากระดาษ A 4 (เท่านั้น) โดยจัดส่งทาง E – mail  hr@labai.or.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560
     1.2 ขอให้ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัย จัดทำวิสัยทัศน์ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการดำเนินงานธนาคารที่ดิน การจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบต่างๆจำนวน 1 หน้ากระดาษ A 4 (เท่านั้น) โดยจัดส่งทาง E – mail  hr@labai.or.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560

2.กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้
     2.1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ห้องประชุม ชั้น 6
     2.2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัย กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ห้องประชุม ชั้น 6

3.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

4.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ทาง http://www.labai.or.th

 

เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์