ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อาวุโส)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.30 – 12.30 น.

1.2 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ห้องประชุม ชั้น 6

1.3 สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

      1) ด้านงบประมาณ

      2) ด้านการจัดทำและบริหารโครงการ

      3) ด้านการติดตามและประเมินผล

      4) ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

1.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

3. ผู้เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง http://www.labai.or.th

 

ไฟล์แนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน