ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. กำหนดการสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

2.1  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน กำหนดสอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ ณ อาคารโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
1) เลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 60001 – 60070 ห้องเรียนรวม ชั้น 2

      2) เลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 60071 – 60140 ห้อง 302 ชั้น 3

      3) เลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 60141 – 60166 ห้องเรียนย่อย ชั้น 2

2.2  สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

      1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

      2) การบริหารจัดการที่ดินและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกิน

2.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน กำหนดสอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคารโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก

      1) เลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 60001 – 60080 ห้องเรียนรวม ชั้น 2

      2) เลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 600081 – 60105 ห้องเรียนย่อย ชั้น 2

2.4  สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

      1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

      2) ด้านการจัดทำและการบริหารโครงการด้านการพัฒนาที่ดิน

2.5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย กำหนดสอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น. อาคารโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก ห้อง 302 ชั้น 3

2.6  สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

      1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

      2) ระเบียบวิธีการวิจัย

  1. หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด
  1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
  2. ผู้เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทาง http://www.labai.or.th

รายชื่อผู้มีมีสิทธิ์สอบข้อเขียน