ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี กำหนดสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 10.30 น.

1.2  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กำหนดสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 12.30 น.

1.3 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ห้องประชุม ชั้น 8

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่า
สละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560   ทางเว็บไซด์ http://www.labai.or.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์