ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

๑. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑  กำหนดสอบวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑.๒ สถานที่สอบ ณ ชั้น ๒ ห้องบรรยายไพโรจน์  ชัยนาม (น.201) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑.๓ สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  • ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

๒. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

๓. ผู้เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทาง http://www.labai.or.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร