ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 อัตรา ในตำแหน่ง ต่างๆ ดังนี้
1. สายงานบริหาร
1.1 นิติกร จำนวน 2 อัตรา
สังกัดกองกฎหมายและงานคดี
1.2 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
สังกัดกองทรัพยากรบุคคล
1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกองบริหารกลางและพัสดุ
2. สายปฏิบัติการ
2.1 เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน จำนวน 3 อัตรา
สังกัดกองบริหารจัดการที่ดิน 1 และ 2
2.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน จำนวน 2 อัตรา
สังกัดกองพัฒนาสิงเสริมศักยภาพชุมชน
3. สายงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ
3.1 เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองประเมินราคาทรัพย์สิน

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้