ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ใน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

  1.  เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน
  2. เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566