ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 (เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมรายละเอียดการสอบตามประกาศที่แนบมานี้

หมายเหตุ

1. ให้ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดสอบวันวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้)

1.2 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

3. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume,เอกสารประกอบการสมัคร (ตัวจริง) เป็นต้น

4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK (ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการสอบสัมภาษณ์) และถ่ายรูปผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัคร

5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซด์ http://www.labai.or.th ไม่เกิน 7 วันทำการ หลังการสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์