ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1,ผอ.กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน,จนท.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมรายละเอียดการสอบตามประกาศที่แนบมานี้

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ :
1. **ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 และผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน จะต้องจัดทำ “เอกสารแสดงวิสัยทัศน์” เพื่อประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์ โดยสามารถส่งเอกสารฯล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ wasin.k@labai.or.th เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ และแนบเอกสารฉบับจริงมาด้วยในวันสัมภาษณ์ต่อไป**

2. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตนและลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โปรดแต่งกายให้มีความสุภาพเรียบร้อย

4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยการสัมภาษณ์จะดำเนินการตามลำดับที่และเวลาตามลำดับ

5. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume,เอกสารประกอบการสมัคร (ตัวจริง) เป็นต้น

6. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK (ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการสอบสัมภาษณ์) และถ่ายรูปผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัคร

ผู้ประสานงาน : นายวศิน ขันธสิทธิ์ โทร 083-092-5695 , 02-278-1648 ต่อ 421