ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 (ผอ.กองนโยบายและแผน)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สังกัด กองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน