ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน