ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ใน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่

๑) เจ้าหน้าที่พัสดุ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๑ อัตรา  สังกัด กองบริหารกลางและพัสดุ
๒) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๒ อัตรา  สังกัด กองนโยบายและแผน
๓) เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๑ อัตรา  สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน
๔) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 3) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองตรวจสอบภายใน

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน