ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน,ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ประสานงาน : นายวศิน ขันธสิทธิ์ โทร 083-092-5695 , 02-278-1648 ต่อ 421

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์