ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 5/2566 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ 5) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ครั้งที่ 2/2566) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ 5) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเท่านั้น โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน