ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และกำหนดวันประชุม เพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน