ประกาศสถาบันบริการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานของ บจธ. พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)