ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน

        1.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

             1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา

                 สังกัด กองตรวจสอบภายใน

       1.2 อัตราเงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 256

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ