ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ 2)

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการการดำเนินการตามรายงานการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบการดำเนินภารกิจของ บจธ. ในที่ดินรัฐ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการ ในพื้นที่นำร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่า มีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

เอกสารแนบ