ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. กำหนดสอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน กำหนดสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.3๐ – 14.30 น.

2.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน กำหนดสอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 28 มีนาคม 260 เวลา 13.3๐ – 15.30 น.

2.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย กำหนดสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.0๐ – 11.00 น.

3. สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ห้องประชุม ชั้น 8

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560  ทางเว็บไซด์ http://www.labai.or.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์