ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน การดำเนินการ – รับการเสนอชื่อจากองค์กรชุมชมทางไปรษณ์ย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ วันที่ 8 – 29 มีนาคม 2562 – ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 – ประชุมเลือกผู้เหมาะสมเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน วันที่ 26 เมษายน 2562 ดาว์นโหลดเอกสารการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ตามเอกสารแนบ