ประกาศสรุปรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561