ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) ฯ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ บจธ.
เอกสารแนบเปิดเผยราคากลาง จ้างที่ปรึกษา