ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

บัดนี้ ครบระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ปรากฏตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้

เอกสารแนบ