ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ใน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17และวันที่ 20พฤษภาคม 2567ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 ปรากฏตามไฟล์ที่แนบมานี้ โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรอง ตามความเหมาะสม

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567