ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น และกำหนดวันประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น และกำหนดวันประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้