ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น และกำหนดวันประชุมเพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคสาม แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และความในข้อ 6 และข้อ 7 ค. แห่งระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จึงออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจเอกสาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น และกำหนดวันประชุมเพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้