ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

ผู้ประสงค์สมัครงาน ให้ดำเนินการดังนี้

(1) ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ใบสมัครงาน  พร้อมกรอกเอกสารสมัครงาน

(2) ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ 4 โดยให้รวบรวมเอกสารเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ jutarat.p@labai.or.th  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

(3) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ตามหน้าเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) http://www.labai.or.th

เงื่อนไขการสมัคร

(1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

(2) ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting หรือตามที่ บจธ. จะประกาศกำหนด

(3) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่ บจธ. กำหนด
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือก

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนนเต็ม

เกณฑ์การตัดสิน

(1) ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

(2) สถาบัน สามารถพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ผลการตัดสินของสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด

(3) หากภายหลังปรากฏว่าผู้ได้รับคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้

(4) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป