ประกาศ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562