ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2561

      

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมการ บจธ. เป็นประธานในที่ประชุม