ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 10/2561

    

    

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัด
การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมการ บจธ. เป็นประธานในที่ประชุม