ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2562

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุกองทัพบก โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม