ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2562

 

 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา  09.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2562

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุกองทัพบก โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม