คณะกรรมการและผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรม โรยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
โดยมี ผศ.ดร. จิตติ  มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมการประชุม
โดยมีวาระที่สำคัญคือ รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน