ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ครั้งที่ 2/2561

    

   

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการประชุม
คณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม บจธ.
ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะทำงาน คณะผู้บริหาร บจธ. กองบริหารจัดการที่ดิน และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง
5 ชุมชน ร่วมกันประชุมหารือ หาแนวทางการดำเนินงานให้มีศักยภาพสูงสุด โดยตอบสนองทั้งความต้องการของเกษตรกร
ในพื้นที่ และเหมาะสมตามการดำเนินงานของ บจธ.