ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560

 

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะทำงาน  ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส