ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคาที่ดิน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาที่ดิน ตลอดจนการเจรจาต่อรองราคาที่ดินในพื้นที่ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2560 เพื่อดำเนินการจัดสรรที่ดิน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนจาก สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของแปลงที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ที่มีผู้เสนอขายต่อ บจธ. เป็นจำนวน 8 ราย 15 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 441 ไร่ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ที่จะเข้ารับการช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ คณะทำงานได้เจรจาต่อรองราคาให้เหมาะสมกับแปลงที่ดิน ซึ่งมีความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และจะไม่เป็นภาระต่อเกษตรกรที่จะเข้ารับการช่วยเหลือ