ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 2/2561

   

    

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 บจธ. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการ
ตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยคณะทำงาน
ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการให้บริการตลาดกลางที่ดิน ได้แก่ รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม
การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 12 พื้นที่ การทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกที่ดิน เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์
ในที่ดิน และแนวทางการจัดประชุมเพื่อระดมองค์ความรู้จากแต่ละพื้นที่และภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณารูปแบบ
หน้าเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน