ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560

   

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (อาคารเบญจสิริ) โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ให้มีเนื้อหาเหมาะสม สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานจริงตามภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ บจธ. และธนาคารที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต