ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 4/2560

  

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (อาคารเบญจสิริ) โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย เป็นประธานร่วมกันในที่ประชุม ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ และเจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง