ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เพื่อ หาแนวทางการบูรณาการข้อมูลในการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลเอกวิทยา จินตานุรักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การประชุม ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง บจธ.กับหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านที่ดิน และเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการข้อมูลจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกรได้ต่อไป