บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ จำนองและขายฝาก

ประชุมผู้ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. ณ จ.นครราชสีมา

  

 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม
ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ
จำนองและขายฝาก ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 โดยมี
เกษตรกรผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานะ ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป