ประชุมบอร์ด บจธ. ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.  นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ.  และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญๆ เช่นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ บจธ.  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในประจำปี 2566 ของ บจธ. และบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่มีการขอแก้ไขนิยามและข้อความบางส่วน