ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะทำงานโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ เดินทางไป อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา โครงการดังกล่าว ในภาคเช้าได้จัดการประชุม โดยมี ปลัดอำเภออาวุโส นายอุดม อยู่อินไกร เป็นประธาน ร่วมด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน เกษตรอำเภอพาน นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลสันมะเค็ด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจความเป็นมา ภารกิจ และการดำเนินโครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และขอความร่วมมือในการดำเนินการสำรวจเกษตรกรในตำบลสันมะเค็ด โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับ บจธ. ให้มากขึ้น เช่น เรื่องการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และผู้ไร้ที่ทำกิน ทั้งนี้องค์ประชุมยังมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ บจธ. รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ที่จะมาร่วมดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรตามโครงการสำรวจฯ เพื่อทำความเข้าใจแบบสอบถามเกษตรกรตามที่ บจธ. กำหนดขึ้น ซึ่งทาง อสม. ในพื้นที่มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกร และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเข้าใจในภารกิจและความต้องการข้อมูลของ บจธ. เป็นอย่างดี