ประชุมอนุยุทธศาสตร์ บจธ.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. และคณะอนุกรรมการ เพื่อรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปี 2566 รอบเก้าเดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ บจธ. ประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566 และพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมการจัดทำห่วงโซ่ (result chain) ของ บจธ.